Home Writings Articles & Speeches Mensahe sa Pyesta sa Edukasyon ng NCR

Mensahe sa Pyesta sa Edukasyon ng NCR

0
Mensahe sa Pyesta sa Edukasyon ng NCR

Ni Jose Maria Sison
Chairman, International Network for Philippine Studies
Chairperson International League of Peoples’ Struggle
17 Marso 2007

Mga kasama at mga kaibigan,

Maalab na pagbati sa inyong lahat!

Maraming salamat sa paanyaya ng NCR sa akin na magsalita sa inyong pyesta sa edukasyon. Nagagalak ako na matagumpay ang paghahanda at pagdaraos ng Instructors Training and Workshop sa pamamahala ng Eiler at Anakpawis.

Nakakatuwa na maraming instruktor at puno sa edukasyon ng ibat ibang organisasyon at sektor ang kalahok sa pagtitipong ito para mag-aral, magsanay at makipagtalakayan. Alam kong mahuhusay ang mga taga-Eiler na naatasang magpatakbo sa forum at workshop.

Layunin ng aktibidad na ito na bigyan ang mga delegado ng angkop na kaalaman at kasanayan sa pagpapatakbo ng malakihan at mabisang kilusan sa edukasyon sa antas ng batayang masa kaugnay ng kasalukuyang kalagayan sa ekonomya at pulitika.

Mataas ang aking tiwala na matutupad ang layunin kapwa ng mga taga Eiler at mga delegado. May kakakayahan at karanasan sa edukasyon ang magkabila at mataas ang kapasyahan nilang mapataas ang antas ng kanilang kaalaman at kasanayan.

Hiniling sa akin na magbigay ng kuro-kuro tungkol sa kahalagahan ng edukasyon sa gitna ng palubhang kalagayan ng pulitika at ekonomya ng Pilipinas. May mga tanong pang ipinauna sa akin para sagutin.

Mahalaga ang edukasyon dahil ito ang nagbibigay liwanag sa nakaraan, kasalukuyan at hinaharap ng umiiral na kalagayan at mga pwersang nagtutunggali sa ating lipunan. Edukasyon ang mabilis na paraan para malaman natin ang mga problema at posibleng solusyon nito. Ito rin ang nagtuturo kung ano ang dapat maging tunguhin ng ating pagkilos para sa kabutihan ng sambayanang Pilpino.

Problematiko ang malakolonyal at malapyudal na katangian ng ating lipunan. Lalong nabulok ang naghaharing sistema ng mga malalaking komprador at panginoong maylupa dahil sa pagsunod ng rehimeng Arroyo sa mga patakarang diktado ng imperyalismong Amerikano, ang “neololiberal globalization” at “global war on terror”.

Solusyon ay pambansang demokratikong rebolusyon sa pamumuno ng uring manggagawa sa kasalukuyang panahon ng imperyalismo at proletaryong rebolusyon sa sandaigdigan. Hangarin ng nagdurusang sambayanang Pilipino na kamtin ang pambansa at panlipunang kalayaan mula sa pang-aapi at pagsasamantala ng mga imperyalista at mga lokal na nagsasamantalang uri.

Matutupad lamang ang ganitong hangarin kung mapapataas ang antas ng rebolusyonaryong kamalayan at militansya ng mga inaapi at pinagsasamantalahang mga manggagawa, magsasaka, kababaihan, kabataan at iba pang bahagi ng lipunan.

Laging ipinanawagan natin na pukawin, organisahin at pakilusin ang masa. Pansinin na nasa unang lugar ang pagpukaw. Ito ay sa dahilang kailangan ang edukasyon at propaganda, bago maging makatuturan at mabisa ang pag-organisa at pagmobilisa.

Hindi pwedeng mangyari ang malakihan at pundamental na pagbabago tulad ng rebolusyon o kahit na lamang mga batayang reporma kung walang malawakang kilusan sa edukasyon sa hanay ng masang Pilipino.

Isang pangangailangan na mag-umpisa sa gawaing edukasyon sa pag-aaral at pagsasanay ng mangilan-ilang guro at mag-aaral. Subalit kung rebolusyon ang layunin, kinakailangan ang malawakang kilusan sa edukasyon sa hanay ng masa.

Nagiging mabisa at material na pwersa ang mga ideyang rebolusyonaryo at ang pangkalahatang linya ng pambansa demokratikong rebolusyon tanging kapag ito ay naipapalaganap sa masang Pilpino at nasasapol nila para isagawa.

Sa gayon, naililinaw kung ano ang katangian ng lipunan at rebolusyon, sinu-sino ang mga kaibigan at kaaway, ano ang mga tungkulin sa kasalukuyang yugto ng rebolusyong Pilipino at ano ang hinaharap.

Sa kilusang edukasyon, mahalaga ang linyang pangmasa, mula sa masa tungo sa masa. Huwag tayong magpakasapat o maging mapagmataas na may kaalaman tayong hango sa mga libro. Dapat marunong tayong matuto sa masa tungkol sa kanilang kongkretong kalagayan, mga hinanaing at pangangailangan.

Sa gayon, makikita natin kung tama ba o mali ang mga nababasa natin sa libro, kung paano natin mapapayaman ang naipon nating kaalaman, kung paano mapapadali ang pakikipag-unawaan sa masa at kung paano mapapabilis ang paglaganap ng programa ng rebolusyon sa mga salita at pamamaraang katanggap-tanggap ng masa.

Sa aking karanasan sa edukasyon, nagbasa at nag-aral ako sa mga libro. Subalit gaano man ang katumpakan nina Marx, Engels, Lenin, Stalin at Mao sa ibat ibang paksa, lagi kong iniisip kung paano ilalapat ang mga ideya sa kongkretong kalagayan ng Pilipinas at lagi ko ring iniisip kung paano ako matututo sa masa sa pamamagitan ng panlipunang pagsisiyasat at mga talakayan sa mga kurso o sa karaniwang usapan.

Nais nating lagi na maging buhay at tumpak ang ating kaalaman sa pamamagitan ng pag-aaral mula sa masa. Sa gayon, hindi lamang napapayaman ang nilalaman ng kaalaman kundi napapahusay ang estilo ng pagpapalaganap ng mga ideya at islogan na dapat lumaganap sa masa.

Payo ko ngayon sa mga instruktor na kapag nagpapatakbo kayo ng mga kurso, gawin natin itong pagkakataon para matuto mula sa mga estudyante. Mas madaling matuto ang mga estudyante kapag dama nilang kapantay nila ang guro sa walang patlang na pag-aaral sa isa’t isa.

Natural lamang na sa isang silid-aralan may lamang ang instructor sa estudyante sa puntong una siyang may naipon na kaalaman sa paksa sa pamamagitan ng libro, pagsasanay at pagsapol sa kurikulum at syllabus. Subalit hindi natin ginagamit ang kalamangan nating ito bilang panggulat o panakot sa mga estudyante.

Lagi rin nating sinasadya naman na mapagaan at mapadali ang pag-unawa sa mga paksa ng mga nag-aaral. May mga maikling kurso para mabilis na mabigyan ng simula o pundasyon ang mga mag-aaral para sa inaasahang patuloy na pagbabasa at pag-aaral sa mga yunit nila. Mayroong pangkalahatang kurso at mayroon ding espesyal na kurso para sa ibat ibang uri at sektor.

Mainam na may mga pinasimpleng babasahin at mga pantulong na biswal at audio-biswal, laluna sa mga kurso na ang mga mag-aaral ay mga manggagawa at magsasaka na hindi mataas ang pormal na edukasyon. Pwede rin nating gamitin ang mga kultural na obra at pagtatanghal (awit, tula, pintura, drama, sayaw, atbp.) para gawing mabilis at kasiya-siya ang paggagap o pag-unawa sa mga paksa.

Nabanggit ko na sa pangkalahatan ay dapat tayong matuto sa masa tungkol sa kanilang kalagayan, mga pangangailangan at kahilingan para mapayaman ang ating pag-aaral hanggang sa pagbubuo ng mabibisang kurso at tamang patakaran. Mayroon ding maiinit na isyu na nakakaudyok sa pag-iisip, pag-aaral at talakayan ng lahat. Halimbawa, ang mga isyu ng kasalukuyang reakyonaryong eleksyon, Anti-Terror Law at Oplan Bantay Laya 2.

Dapat ilakip ang mga ganitong isyu sa mga pag-aaral dahil kaugnay sa paksa at mahalaga sa takbo ng kalagayan at pagkilos ng sambayanang Pilipino. Nag-aaral nga tayo lahat para maging lalong mulat tayo sa mga problema ng bayan at sa mga solusyon na bunga ng ating pagkilos sa linya ng pambansang demokratikong rebolusyon.

Kitang-kita na gumagamit ng pera ng bayan at terorismo ng estado ang rehimeng Arroyo para manaig sa eleksyon ng 2007. Tiyak na mandaraya muli si Arroyo dahil sa takot niyang ma-impeach at ma-convict. Kapag ganito ang mangyayari, tiyak na lalong magagalit at aalsa ang sambayanang Pilipino. Pero matapos ang eleksyon, gagamitin ng pekeng presidente ang Anti-Terror Law para supilin ang lahat ng kalaban niya.

Lalong magiging madugo ang Oplan Bantay Laya 2. Lalong darami ang papaslangin, dudukutin at pahihirapan ng mga alipuris ni Arroyo na militar at pulis. Lalong lalaban ang sambayanang Pilipino. Hindi mapipigil ng rehimen ang lahat ng anyo ng pakikibaka. Darami ang sasama sa mga rebolusyonaryong pwersa para tapusin ang rehimen at sa kalaunan ang buong malakolonyal at malapyudal na sistema.

Sa kasalukuyang kalagayan, mahalaga at mapagpasiya ang papel ng mga instruktor. Ang rebolusyonaryong edukasyon at propaganda ang magpapatatag at pagpapasigla sa isip at damdamin ng mga mamamayan sa iba’t ibang uri at sektor upang lumaban sa kaaway. Ito ang magpapabilis sa organisasyon at mobilisasyon ng masa, Ito ang magbibigay ng liwanag sa linya ng pagsulong hanggang maibagsak ang kaaway at maipagwagi nang ganap ang pambansang demokratikong rebolusyon. ###