WritingsMessagesPaigtingin ang pakikibaka laban sa rehimeng Duterte, isulong...

Paigtingin ang pakikibaka laban sa rehimeng Duterte, isulong ang kilusang Pambansa-Demokratiko ng Bayan

-

Mensahe sa All Leaders Meeting ng Bayan Metro Manila
Disyembre 14, 2019
Ni Jose Maria Sison
Emeritus Tagapangulo
Intermational League of Peoples’ Struggle

Mahal na mga kasama sa pakikibaka,

Nagpapasalamat ako sa Bayan Metro Manila sa paganyaya sa akin sa pamamagitan ni Ka Mong Palatino na lumahok sa All Leaders Meeting nila. Karangalan at mahalagang pagkakataon na makipagtalakayan sa mga namumunong aktibista ng Bayan sa pinakaimportanteng lungsod ng ating bayan. Sa open forum, handa akong sumagot sa mga tanong.

Napakahalaga ang pagtitipon ninyo upang talakayin ang pambansang sitwasyon, mga mayor na kaganapan sa taong ito at paghahanda ng kilusang masa para sa susunod na taon. Sa taong ito, pinasidhi ng rehimeng Duterte ang mga patakaran at aksyon nitong mapang-api at mapagsamantala at ang krisis ng buong naghaharing malakolonyal at malapyudal na sistema.

Umalagwa ang pagtataksil ng rehimen sa bayan. Nanatili ang lahatang-panig na dominasyon ng US sa bayan at patuloy ang pagsuporta nito sa rehimen dahil sa pangako nitong durugin ang kilusang rebolusyonaryo at gumawa ng mga susog sa konstitusyon ng 1987 na lalo pang magpapaluwag sa pag-aari at operasyon ng mga korporasyon ng US at iba pang bansa.

Kaalinsabay nito, ang pagbebenta sa Tsina ng mga soberanong karapatan sa West Philippine Sea at mga likas yaman sa ilalim nito. Bukod pa, nakikinabang ang pangkating Duterte sa mga ugnayan nito sa mga sindikatong kriminal na Tsino sa pagpupuslit at pagkalat ng mga illegal na droga at iba pang kalakal , kabilang na ang bigas at sari-saring kagamitan.

Umigting ang tiraniya ng rehimen, ang terorismo ng estado at pag-iral ng de paktong pasistang diktadura. Isinasagawa nang malawakan ang redbaiting, pagdukot, maramihang pamamaslang, pag-agaw o pagsira sa mga pribadong ari-arian at pandarambong sa kabangyaman. Sa ilalim ng Executive Order No. 70, isinasagawa ang militarisasyon at pasisasyon ng gobyerno at lipunan.

Sa ngalan ng anti-komunismo, ginagamit ang mga pasistang kampanya para panatilihin ang paghahari ng imperyalismo, pyudalismo at burukrata kapitalismo. Magkaakibat ang neoliberalismo at pasismo sa pagsasamantala at pang-aapi sa mga anakpawis at sa sambayanang Pilipino. Sa gayon, ibayong sumasahol ang pagkaatrasado ng ekonomiya, kawalan ng trabaho, malaganap na karukhaan at pagsupil sa mga karapatang tao.

Lumala ang korupsyon. Ginagamit ng pangkating Duterte ang lahat ng pagkakataon sa pandarambong. Kabilang dito ang pinalaking pork barrel, ang pangungutang sa loob at labas ng bansa, pag-overprice ng mga proyekto at suplay sa mga sibil at armado ahensiya, pinalaking pamimili ng kagamitang militar mula sa labas ng bansa at pagpuslit ng droga at iba pang kalakal.

Garapal na pinakawalan ang mga dating mandarambong at ibinasura ang mga kaso laban sa kanila. Kasabwat ngayon ng pangkating Duterte ang mga dating mandarambong sa ilalim ng rehimeng Marcos, Arroyo at iba pa. Sadya ring pinapayagan ng pangkating Duterte ang mga opisyal ng militar at pulis sa pagnanakaw sa mga pondo para sa operations, intelligence at psywar, laluna mga pondo para sa mga pekeng community support projects, pekeng pasurrender at mga pekeng engkwentro.

Mas marami pa kayong mailalahad na punto sa inyong pagsusuri at pagtalakay sa pambansang kalagayan, laluna na kung magtuon kayo sa karumal-dumal na kalagayan at mga hinaing ng mga manggagawa, mga maralitang lunsod at mga panggitnang saray na naghihirap ngayon sa pagbagsak ng tunay na halaga ng kita, ang paglipad ng presyo ng mga batayang kalakal at serbisyo, ang paglala ng desempleo, ang pagbaba ng kalagayan sa trabaho at pamumuhay, kawalan o kasalatan ng mga serbisyo sosyal, ibayong paglaganap ng karukhaan at pagsupil sa mga karapatang demokratiko ng mga mga mamamayan, mga unyon at iba pang organisasyong masa.

Sadyang sinira at itinigil ni Duterte ang usapang pagkapayapaan upang isakatuparan ang ambisyon niyang maging pasistang diktador at mangurakot nang parang walang hanggan katulad ni Marcos. Pero nabibigo ang mga kampanya ng panunupil at pananakot at lalo pang lumalakas at lumalawak ang legal na demokratikong pakikibaka at armadong rebolusyon. Huwag magtaka kung mag-alok ang rehimeng Duterte ng muling pagbubukas ng usapang pangkapayapaan.

Noong Disyembre 5, lumabas sa mga peryodiko na nais ni Duterte na magkaroon ng usapang pangkapayapaan. Seryosong pag-aaralan ng NDFP ang pahayag niya alang-alang sa kapakanan ng bayan. Kung magkakaroon man ng pormal o impormal na pag-uusap, dapat tuluy-tuloy pa rin ang pakikibaka sa lahat ng anyo habang wala pang mga kasunduan na nagpapatupad ng makatarungang kapayapaan. Titiyakin ng NDFP na ang usapan ay hindi lamang isang taktika para biyakin ang mga rebolusyonaryong pwersa at ang nagkakaisang hanay at para pasidhiin pa ang Oplan Kapanatagan at iba pang mga oplan ng panunupil,

Dapat alamin ninyo ang mga pangkalahatan at mga partikular na kalagayan at magpalalim sa pagsusuri sa mga atake at panlilinlang ng estado sa mga mamamayan at mga makabayan at progresibong mga organisasyon at kilusan. Sa gayon, mapapalakas ninyo ang pagkakaisa at palabang diwa ng inyong mga organisasyon at kasapian, maging klaro ang mga isyu, maitakda ang mga tungkulin at maging handa kayo sa lalo pang maigting na pakikibaka sa darating na taon.

Mayaman ang karanasan ng pambansa-demokratikong kilusan sa Pilipinas, laluna sa Metro Manila. Kung kailan lamang sa kasaysayan, dito nangyari ang mga panimulang kilos protesta ng masa sa mga taong 1960, ang Sigwa ng Unang Kwarto ng 1970, ang mga higanteng kilos protesta ng 1983 hanggang 1986 na nagpabagsak sa pasistang rehimen ni Marcos at gayundin ang nagpatalsik sa korap na rehimeng Estrada noong 2000-2001.

Makakahalaw kayo ng mga estratehiya at taktika sa paghimok, pag-organisa at pagmobilisa ng malaking bilang ng masa upang ipaglaban ang mga pambansa at demokratikong karapatan at ibagsak ang rehimeng malupit at korap. Umaasa ako na magkaroon ng mga higanteng rali na bubuuhin ng mga martsa ng mga tao mula sa maraming assembly point at pinaghahandaan ng mga malawakang noise barrage at iba pang kilos protesta, ng mga lokal na rali at mga megaphone broadcast sa bawat kanto, papopolyeto at periodikit at mga talakayan sa naghuhumiyaw na isyu kaharap ng mga komunidad.

May mga taktika rin kung paano tugunan ng ibayong militansya ang anumang brutalidad na gagawin ng mga pulis at militar. Maasahan at matitiyak ninyo na ibayong magiging palaban ang masa kapag lalo pang magiging marahas ang mga pulis at militar. Sa antas ng estratehiya, legal at depensiba at pakikibaka sa kalunsuran. Subalit sa antas ng taktika, may mga militanteng paraang magagamit para tungunan ang karahasan ng estado.

Dagdag pa sa kasaysayan at kasalukuyang lakas ng kilusang pambansa-demokratiko sa Pilipinas, makakakuha tayo ng inspirasyon at mga aral mula sa kasaysayan at kasalukuyang kilusang protesta sa iba’t ibang bansa, laluna ngayong pumutok ang mga protestang masa laban sa neoliberalismo at pasismo sa napakaraming bansa, kabilang kapwa ang mga atrasado’t abantenteng eknonomiya.

Paborable ngayon sa pambansa-demokratikong kilusan at sa kilusang protesta ng masa ng Metro Manila ang paglubha ng krisis ng naghagaring sistema sa Pilipinas at krisis ng pandaigdigang sistema ng kapitalismo. Inuudyukan at itinutulak ng ibayong pagsasamantala at pang-aapi ang masa na kumilos at lumaban sa kaaway upang kamtin ang tagumpay ng bagong demokratikong rebolusyon ng sambayanang Pilipino.

Mabuhay ang Bayan Metro Manila!
Maglunsad ng malalaking kilos protesta!
Patalsikin ang imbing na rehimeng Duterte!
Isulong ang kilusang pambansa-demokratiko!
Mabuhay ang sambayanang Pilipino!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Latest news

Resolution of the Second Congress of the Communist Party of the Philippines, November 7, 2016

Ka Joma is a Marxist-Leninist-Maoist extraordinaire and indefatigable revolutionary fighter

JUST IN | Mga larawan sa huling pamamaalam Kay CPP-NPA founder Jose Maria ‘Joma’ Sison

Natapos na ang seremonya sa huling pamamaalam kay Joma Sison pasado alas dose ng tanghali, December 27

Pamilya at mga kaibigan nagbigay-pugay sa huling paalam kay CPP Founder Joma Sison | TFC News

EXCLUSIVE: Na-cremate na ang labi ni Communist Party of the Philippines Founder Jose Maria "Joma" Sison. Bago ito, binigyan siya ng pagkilala ng mga mahal sa buhay at mahal sa buhay. Nagpapatrol, Jofelle Tesorio. #TFCNews

Ka Joma: A hero of the Filipino people is cremated in an emotion-filled but revolutionary farewell ceremony

The two-hour farewell ceremony held at the auditorium of the Crematorium Daelwijck in this city which began at 1030am (CET) was packed with family members, comrades, representatives of political parties and organizations, progressive alliances and groups, his former staff members, friends and admirers, and was filled with songs and poetry.

LIVE: ‘Tanglaw at gabay, hanggang tagumpay’

Progressive groups and individuals gather at the University of the Philippines Diliman, Quezon City to pay their respects to Prof. Jose Maria 'Joma' Sison, who recently passed last December 16, 2022

LIVE: ‘Tanglaw at gabay, hanggang tagumpay’

Progressive groups and individuals gather at the University of the Philippines Diliman, Quezon City to pay their respects to Prof. Jose Maria 'Joma' Sison, who recently passed last December 16, 2022.

Must read

Resolution of the Second Congress of the Communist Party of the Philippines, November 7, 2016

Ka Joma is a Marxist-Leninist-Maoist extraordinaire and indefatigable revolutionary fighter

JUST IN | Mga larawan sa huling pamamaalam Kay CPP-NPA founder Jose Maria ‘Joma’ Sison

Natapos na ang seremonya sa huling pamamaalam kay Joma Sison pasado alas dose ng tanghali, December 27

You might also likeRELATED
Recommended to you