WritingsMessagesPAKIKIISA SA KATIPUNAN NG MGA SAMAHANG MAGBUBUKID SA TIMOG...

PAKIKIISA SA KATIPUNAN NG MGA SAMAHANG MAGBUBUKID SA TIMOG KARTAGALUGAN (KASAMA-TK) SA IKAPITONG KONGRESO NITO

-

Ni Jose Maria Sison
Tagapangulo, International League of Peoples’ Struggle
November 28, 2015

Bilang Tagapangulo, malugod na ipinapaabot ko ang pakikiisa ng International League of Peoples’ Struggle sa Katipunan ng mga Samahang Magbubukidsa Timog Katagalugan (KASAMA-TK) sa okasyon ng inyong Ikapitong Kongreso.  Marapat na ipagbunyi at konsolidahin ang mga tagumpay! Ibayong paigtingin ang militanteng pakikibaka para sa tunay na reporma sa lupa at pambansang demokrasya!

Napanatili ninyong pinakamalawak na pambansa demokratikong organisasyon ang KASAMA-TK.  Masagana ang ani ninyo ng mga tagumpay magmula pa ng Ikaanim na Kongreso noong Nobyembre  23, 2005. Napapangibabawan ninyo ang dalawang rehimeng kontra-magsasaka at berdugo, ang rehimeng US-Arroyo na naglunsad ng Oplan Bantay Laya at  US-Aquino na naglulunsad ng Oplan Bayanihan.

Naisakatuparan ninyo ang inyong pangunahing layunin na ipaglaban ang tunay na reporma sa lupa at mga karapatan ng magsasaka sa gitna ng papatinding pyudal at malapyudal na pagsasamantala, pananalasa ng imperyalismo sa agrikultura, at mga salakay ng pasismo, laluna na ang militarisasyon sa kanayunan.

Ang mga tagumpay na nakamit ninyo sa rehiyon ay bunga ng hindi matatawarang pakikibaka para itaguyod, ipagtanggol at isulong ang mga demokratikong karapatan at interes ng uring magbubukid at ng sambayanan. Itinayo ninyo ang kilusang magsasaka para isulong ang reporma sa lupa at baguhin ang lugmok na kalagayan ng masang magsasaka sa balangkas  ng pakikibaka para sa pambansang kalayaan at  demokrasya.

Ang paglutas ng  problema sa lupa ay  pangunahing laman ng demokratikong rebolusyon ng sambayanan.. Sa tatlong dekada magmula itayo ang KASAMA-TK, nagsilbi itong ilaw ng pag-asa at mitsa ng pagbabago sa kanayunan at sa buong rehiyon.  Walang lubay na isinusulong ang interes ng magsasaka at ng mamamayan. Ang militanteng katangian ng pakikibaka ng KASAMA-TK ang nagpalakas sa organisasyon para kamtin ang mga makabuluhang tagumpay. Nakapagpalawak at nakapagkonsolida kayo sa iba’t ibang saklaw.

Ang mga tagumpay ninyo sa kilusang masa ng mga magbubukid ay bunga ng mga pangrehiyong koordinadong kampanya at pamumuno sa mga lokal na pakikibakang masa ng mga balangay ng KASAMA-TK. Umani kayo ng suporta mula sa iba’t ibang sektor, nakapagbuo ng mga alyansa hindi na lang sa usapin ng mga magsasaka kundi maging sa mga isyung pambansa.

Bigo ang rehimeng US-Aquino at ang mga naunang rehimen na durugin ang inyong organisasyon. Maliwanag na tinutulan ninyo at militanteng nilabanan ang mga kontra-magsasakang patakaran at programa ng gobyerno. Matagumpay na hinadlangan ninyo  ang pagpapalawig sa ikatlong pagkakataon ng anti-magsasakang Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) habang tuluy-tuloy ninyong itinutulak ang panukalang batas na Genuine Agrarian Reform Bill (GARB) bilang malinaw na alternatibo at solusyon sa kawalan ng lupa. Masigasig din ninyong nilabanan ang panukalang Charter Change (Cha-cha) na magpapalala sa pangangamkam ng lupa sa kanayunan.

Dahil sa inabot na lakas ng ilang mga balangay ng KASAMA-TK ay mapangahas nang naipapatupad ninyo ang tunay na reporma sa lupa. Patunay dito ang mga okupasyon ng lupa na may maunlad na kolektibong pagsasaka sa pangunguna ng inyong mga lokal na balangay. Patuloy ninyong nailalantad at nalalabanan ang mga salakay ng pasismo sa mga magbubukid. Ang malalaking ambag ninyo sa mga kilusang talsik at pagtataguyod ng pagbabagong panlipunan ay nakaukit na sa kasaysayan.

Mayaman sa mga aral ang mahabang karanasan ng KASAMA-TK. Patunay ang pananatili ng lakas ng organisasyon na kaya nitong pangibabawan ang mga panloob na kahinaan at harapin ang mga salakay ng kaaway.  Batay sa karanasan at lakas na inabot ninyo, kayang-kaya ninyong harapin at tugunan ang mga hamon.

Nananatili at tumitindi ang suliranin sa kawalan ng lupa, kagutuman, at kahirapan sa ilalim ng rehimeng US-Aquino. Lalong lumubha ang krisis sa ekonomya at pulitika ng lipunang malakolonyal at malapyudal sa ilalim ng patakarang neoliberal. Ipinapasa ang pasanin ng krisis sa mga magsasaka at mamamayan sa kanayunan. Tumitindi pa ang monopolyo at kontrol sa malalawak na lupain at asyenda ng malalaking kumprador at panginoong maylupa at ng mga lokal at dayuhang agro-korporasyon. Mabisa ninyong nahuhubaran at nailalantad ang mga pagpapanggap ng kontra-magsasakang rehimeng US-Aquino at naihihiwalay ito.

Higit kailanman, dapat ninyong isulong ang pakikibaka at tuparin ang mga tungkulin ng KASAMA-TK. Lalong isakatuparan ang pangunahing layunin ng kilusang magbubukid  na   kamtin ang tunay na repormang agraryo, ang pagbuwag sa monopolyo sa lupa, at pamamahagi ng lupa sa mga nagbubungkal na masang magsasaka. Ang problema ng pyudal at mapalyudal na pagsasamantala ay hindi malulutas kung wala ang pampulitikang pakikibaka para sa pambansang kasarinlan, demokratikong lakas ng anakpawis at industriyal na pag-unlad na kaakibat ng reporma sa lupa.

Dapat matatag at militante ninyong itaas ang pambansa demokratikong kamalayan ng masang magbubukid, at tuluy-tuloy na ilunsad ang mga anti-pyudal na pakikibaka na mahigpit na nakakawing sa  anti-imperyalista at demokratikong pakikibaka ng mamamayan.  Karapat-dapat na pundasyon ng pambansang kasarinlan at demokrasya ang alyansa ng mga magsasaka at uring manggagawa.

Nakikiisa at sinusuportahan namin ang inyong layunin na gawing paraan ang  ika-7 Kongreso ng KASAMA-TK para sa ibayong konsolidasyon ng pangrehiyong organisasyon ng mga magbubukid, pagtatampok ng mga lokal na pakikibakang masa at mga tagumpay na bunga ng sama-samang pagkilos, pagbibigay-pugay sa mga martir at bayani ng organisasyon, at higit pang pahigpitin ang pagkakaisa ng masang anakpawis kasama ng iba’t ibang sektor.

Mabuhay ang KASAMA-TK!
Isulong ang  kilusang magbubukid at tunay na reporma sa lupa!
Mabuhay ang pambansa demokratikong kilusan ng sambayanang Pilipino!

Latest news

Resolution of the Second Congress of the Communist Party of the Philippines, November 7, 2016

Ka Joma is a Marxist-Leninist-Maoist extraordinaire and indefatigable revolutionary fighter

JUST IN | Mga larawan sa huling pamamaalam Kay CPP-NPA founder Jose Maria ‘Joma’ Sison

Natapos na ang seremonya sa huling pamamaalam kay Joma Sison pasado alas dose ng tanghali, December 27

Pamilya at mga kaibigan nagbigay-pugay sa huling paalam kay CPP Founder Joma Sison | TFC News

EXCLUSIVE: Na-cremate na ang labi ni Communist Party of the Philippines Founder Jose Maria "Joma" Sison. Bago ito, binigyan siya ng pagkilala ng mga mahal sa buhay at mahal sa buhay. Nagpapatrol, Jofelle Tesorio. #TFCNews

Ka Joma: A hero of the Filipino people is cremated in an emotion-filled but revolutionary farewell ceremony

The two-hour farewell ceremony held at the auditorium of the Crematorium Daelwijck in this city which began at 1030am (CET) was packed with family members, comrades, representatives of political parties and organizations, progressive alliances and groups, his former staff members, friends and admirers, and was filled with songs and poetry.

LIVE: ‘Tanglaw at gabay, hanggang tagumpay’

Progressive groups and individuals gather at the University of the Philippines Diliman, Quezon City to pay their respects to Prof. Jose Maria 'Joma' Sison, who recently passed last December 16, 2022

LIVE: ‘Tanglaw at gabay, hanggang tagumpay’

Progressive groups and individuals gather at the University of the Philippines Diliman, Quezon City to pay their respects to Prof. Jose Maria 'Joma' Sison, who recently passed last December 16, 2022.

Must read

Resolution of the Second Congress of the Communist Party of the Philippines, November 7, 2016

Ka Joma is a Marxist-Leninist-Maoist extraordinaire and indefatigable revolutionary fighter

JUST IN | Mga larawan sa huling pamamaalam Kay CPP-NPA founder Jose Maria ‘Joma’ Sison

Natapos na ang seremonya sa huling pamamaalam kay Joma Sison pasado alas dose ng tanghali, December 27

You might also likeRELATED
Recommended to you