Home Writings Messages PALAKASIN ANG LEAGUE OF FILIPINO STUDENTS, LABANAN AT GAPIIN ANG REHIMENG US-DUTERTE

PALAKASIN ANG LEAGUE OF FILIPINO STUDENTS, LABANAN AT GAPIIN ANG REHIMENG US-DUTERTE

0
PALAKASIN ANG LEAGUE OF FILIPINO STUDENTS, LABANAN AT GAPIIN ANG REHIMENG US-DUTERTE

Mensahe ni Prop. Jose Maria Sison para sa ika-40 taon ng League of Filipino Students:
Ni Prop. Jose Maria Sison
Tagapangulong Tagapagtatag, Kabataang Makabayan at
Punong Pampulitikang Konsultant, National Democratic Front of the Philippines,
Setyembre 11, 2017

Mahal na mga kapwa aktibista,

Ikinararangal at ikinatutuwa kong magpaabot ng maalab na pagbati at pakikiisa sa League of Filipino Students (LFS) sa okasyon ng ika-40 anibersaryo nito. Ipagbunyi natin ang mga hirap, sakripisyo at tagumpay ng LFS upang maging pinakatampok na anti-imperyalista at demokratikong organisasyon ng kabataang estudyante sa ating bayan. Nagpapasalamat ako sa paanyaya ninyong maglinaw sa kalagayan at mga tungkulin ng LFS at mga kabataang estudyante at dumalo sa programa ng inyong aktibidades sa Setyembre 11-16. Sa diwa kalahok ninyo ako sa lahat nito.

Angkop na buksan ninyo ang selebrasyon sa pamamagitan ng mobilisasyon sa harap ng US embassy sa Setyembre 11, at sa gabi nito naman may mga kultural na pagtatanghal kasama ang mga pambansang minorya sa Lakbayan 2017. At magtipon ang mga alumni para magbahaginan ng mga karanasan at aral. Mahalagang sa Setyembre 12 ilulunsad ninyo ang mga propaganda workshop at usapin tungkol sa K-12 program at ang pagsasanay sa pagsusulat, pagtalumpati at propagandang biswal.

Umaasa akong maging matagumpay ang inyong Pambansang Konseho sa Setyembre 13-14. Makakapaglagom ito ng karanasan, makakapagsuri sa kalagayan at makapagtatakda ng mga tungkulin. Napapanahon na bigyang pansin ang RCEP-ASEAN sa Setyembre 14. Tiyak na makakaaliw at makakapagtaas ng kamalayan ang Balikwas: Kasaysayan at mga Aral ng Makabayan at Militanteng Kilusan ng Kabataan sa Setyembre 15.

Natitiyak kong magiging matagumpay ang malakihang mobilisasyon ng buong kasapian ng LFS sa US Embassy bilang pagpapaigting ng kampanya laban sa imperyalismong US at dayuhang dominasyon sa ating bayan. Dapat dumalo ang maksimum na bilang ng inyong kasapian mula sa rehiyon ng pambansang kapital at sa mga karatig na probinsya para samahan ang mga delegasyon mula sa malalayong prubinsya.

Ang layunin ng selebrasyon ay di lamang upang gunitain ang mahabang tradisyon ng militante at sama-samang pagkilos kundi upang magpanibagong determinasyon at patuloy na magpalakas ng kilusan ng kabataang estudyante para sa mga pambansa-demokratikong karapatan ng sambayanang Pilipino, laban sa tumitinding pasistang katangian at kilos ng rehimeng US-Duterte.

Sa kanyang bulgar at garapal na pananalita at pagkilos, inilantad na ni Duterte na siya ay sinungaling at walang balak na baguhin ang malakolonyal at malapyudal na lipunan. Mababatid ang kanyang pakay sa neoliberal na Philippine Development Plan 2017-22 at sa kanyang planong gumastos ng dambuhalang kantidad para sa militar at pulis para supilin ang legal na demokratikong kilusan at ang armadong rebolusyonaryong kilusan.

Si Duterte ay isa lamang na tradisyunal na pulitikong papet ng imperyalismong US at kinatawan ng mga kapwa niyang oligarko–malaking komprador, asendero at burukrata kapitalista. Nais niyang panatilihin ang ekonomyang palaasa sa pagluluwas ng mga hilaw na sangkap at murang paggawa, pag-angkat ng mga manupaktura ng dayuhan, pangungutang sa labas ng bansa, pang-aakit sa dayuhang puhunan at pagpapataas ng buwis at presyo ng mga kalakal para lalo pang kikilan ang masang anakpawis at palakihin ang tubo ng mga imperyalista at mga reaksyunaryo.

Labis-labis ang tiwala ni Duterte sa paggamit ng sandata at panggagantso. Naglunsad siya ng ´digma laban sa droga´ para ipamalas ang kanyang kamay-bakal at kakayahang pumaslang ng marami para sindakin ang sambayanan. Lumitaw na ang katotohanan na ang ´digma laban sa droga´ ay may dalawang layunin: (1) monopolisahin ni Duterte, kanyang anak at mga kasabwat nila ang negosyo sa ilegal na droga at (2) gawin nilang pribadong hukbo ang AFP at PNP para magpataw ng pasistang diktadura sa Pilipinas.

Sa utos ng imperyalismong US at payo ni Heneral Lorenzana, sadyang sinira ni Duterte ang usapang pangkapayapaan para gamitin niya ang ´digma laban sa droga´ at Oplan Kapayapaan sa balak niyang supilin ang legal na kilusang pambansa-demokratiko at ang demokratikong rebolusyon ng bayan. Hindi niya tinupad ang pangakong i-amnesty at palayain ang lahat ng political prisoner at gusto niyang magsurender ang mga pwersang rebolusyonaryo sa anyo ng isang matagalang tigil-putukan na magbabalewala sa kinakailangang mga repormang sosyal, ekonomiko at pampulitika.

Mabuti na lamang na bago sumapit ang inyong ika-40 anibersaryo humantad na nang lubusan ang rehimeng US-Duterte bilang isang halimaw na walang pakundangang pumaslang sa masang anakpawis, pati sa kabataang inosente na nakatuon sa pag-aaral o sa paghahanap buhay dahil sa karukhaan. Kung gayon, alertado na at handang lumaban ang LFS sa rehimen.

Dapat ibayong magpakahusay sa pagpupukaw, pag-oorganisa at pagmobilisa sa masa ng milyun-milyong kabataang estudyante. Magsagawa ng maliwanag at madaling gagapin na propaganda at edukasyon laban sa rehimen. Magparami kayo sa LFS ng mga tsapter at kasapian. Magmobilisa ng mga kabataang estudyante upang ihiwalay, labanan at ibagsak ang rehimeng US-Duterte.

Magbuo ng malawak na nagkakaisang hanay ng mga organisasyon ng kabataang estudyante at ipasok ito sa mas malawak pang hanay ng lahat ng uri at sektor ng lipunan na naghahangad na patalsikin ang rehimen at itaguyod ang pambansang soberanya, demokrasya, pag-unlad ng ekonomya, makabayang kultura at tunay na indpendyenteng relasyong panlabas.

Para mapabilis ang pagbagsak ng kasuklamsuklam na rehimen, pwedeng pasamahin ang mga reaksyunaryong anti-Duterte sa pinakamalawak na nagkakaisang hanay para mapabilis ang pagbasag at pag-alis ng suporta ng militar at ng burukrasya mula sa malupit at korap na rehimeng Duterte.

Sa ilang pagkakataon, napatunayan na ng LFS na kaya nitong gampanan ang mapagpasiyang papel sa pagpapatalsik sa presidente. Ang LFS at KMU ang pangunahing pwersa na dumagsa sa harap ng Malakanyang Palace noong 1986 at napilitang gumamit ng helikopter ang mga imperyalistang Kano para sagipin at ilikas si Marcos. Noong 2001 rin, ang LFS at iba pang organisasyong estudyante ang dumagsa mula sa Edsa para palayasin si Estrada sa palasyo.

Batid ninyo ang katotohanan at mga tungkulin para sa inyong sektor at sa sambayanang Pilipino. Nasa rurok kayo ng lakas at kasiglaan. Nasa inyong kamay ang inyong kabutihan ngayon at sa hinaharap. Gawin ang lahat na magagawa para ibayong lumakas ang LFS, ang masa ng mga estudyante at sambayanang Pilipino para sumulong at magtagumpay ang pambansang demokrasya!

Mabuhay ang League of Filipino Students!
Palakasin ang LFS at ibagsak ang rehimeng US-Duterte!
Mabuhay ang kabataang estudyante at ang sambayanang Pilipino!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.