Home Writings Messages SULONG MIGRANTE-PHILIPPINES AT MIGRANTE YOUTH

SULONG MIGRANTE-PHILIPPINES AT MIGRANTE YOUTH

0
SULONG MIGRANTE-PHILIPPINES AT MIGRANTE YOUTH

SULONG MIGRANTE-PHILIPPINES AT MIGRANTE YOUTH
Mensahe ng Pakikiisa sa Migrante-Philippines at Migrante-Youth
Ni Prop. Jose Maria Sison, Tagapangulo
International League of Peoples´ Struggle
Disyembre 8, 2017

Mahal na mga kababayan,

Sa ngalan ng International League of Peoples´ Struggle, malugod na nagpapaabot ako ng militanteng pagbati at pakikiisa sa Komiteng Tagapagpaganap ng Migrante International, sa pamunuan at kasapian at mga panauhin ng Migrante-Philippines sa Asembliya ng Pagtatatag nito at sa pagpapasinaya ng pormal na pagtatatag ng Migrante-Youth nitong Disyembre 8-9 sa Bantayog ng mga Bayani Theatre sa Quezon City, Metro Manila.

Napapanahon at napakahalaga ang temang nakasalang sa mga delegado at kinatawan ng mga bagong tatag na balangay ng Migrante mula sa mga probinsya, rehiyon at mga syudad sa buong bansa: “Sulong Migrante-Philippines! Ibayong magpalawak at lumatag sa buong kapuluan! Konsolidahin ang lakas para sa tuluy-tuloy na pagsulong at pakikibaka! Mahigpit na sumanib at mag-ambag para sa higit na paglakas ng kilusang manggagawa, kilusang kabataan at buong pambansa-demokratikong kilusan!

Mainam na makapaglatag kayo ng matibay at malawak na pundasyon ng Migrante International sa buong kapuluan sa pamamagitan ng Migrante-Philippines. Konsolidahin ang lakas ng mga pamilya at komunidad ng mga migranteng manggagawa na naabot na ninyo at ibayong magpalawak para abutin ang iba pang naghihintay sa inyong mga organisador at edukador. Dapat sagpangin ang panahon para magparami ng mga balangay at magbuo ng mga kailangang antas ng pamumuno. Lumahok at mag-ambag sa ibayong paglakas ng kilusang manggagawa, kilusang kabataan, kilusang kababaihan at sa buong pambansa-demokratikong kilusan.

Patuloy ang paglubha ng krisis ng atrasado, agraryo at malapyudal na ekonomiya ng Pilipinas. Puro kabulastugan ang pangako ni Duterte ng industryal na pag-unlad nang sa gayon may sapat na trabaho sa loob ng bayan at hindi na kailangang umalis nang sapilitan dahil sa kasalatan ng trabaho.. Bago pa mag-umpisa ang rehimeng Duterte, itinakda na ng mga maka-US at oligarko ang neoliberal na patakaran sa ekonomiya. Sa kurso ng usapang pangkapayaan sa pagitan ng GRP at NDFP, maliwanag na ayaw ng rehimen ang patakaran ng pambansang industrialisasyon at tunay na reporma sa lupa na taglay ng National Democratic Front of the Philippines. Kaugnay nito, inatrasan ni Duterte at tinapos niya ang usapang pangkapayapaan.

Higit sa 20 porsyento ng lakas paggawa ng Pilipinas ang nasa labas ng bansa bilang mga migranteng manggagawa at nakakapagpadala ng mga USD 26.9 bilyon batay sa datos ng 2016. Ito ay katumbas ng 10 por syento ng GDP ng Pilipinas. Malaking kapital na ito kung gamitin para sa pambansang industriyalisasyon. Pero ginagamit lamang ito ng gobyerno at mga malaking komprador para lamang mag-angkat ng mga yaring produkto at iugpong sa mga bagong pautang para takpan ang depicit sa kalakalan. Sa ibat ibang anyo ng singil sa mga dokumento at kung ano pang dahilan, ginagatasan ng reaksyonaryong gobyerno sa pamamagitan ng POEA, OWWA at iba pang ahensiya ang mga migranteng manggagawa at wala naman naitutulong sa kanila para ipagtanggol ang mga karapatan nila at tulungan sila sa ibat ibang pangangailangan.

Ipinagpapatuloy ng rehimen ang sistema ng pag-angkat ng mga yaring produkto at pagluwas ng mga hilaw na sangkap, mala-manupaktuta at mangagawang mababa ang pasahod at walang matibay na proteksyon ng mga demokratikong karapatan sa global na palengke. Sadyang pinapanatili ng rehimen ang pambababarat sa pasahod sa pamamagitan ng endo o kontraktwalisasyon at iba pang paraan. Sa gayon lumulubha ang kahirapan at kawalan ng trabaho at mapipilitan ang mga manggagawa na maghanap ng trabaho sa labas ng bansa sa napakababang pasahod. Wala ring pagtulong at proteksyon na ibinibigay ng rehimen sa mga manggagawang pinagsasamantalahan at inaabuso o tinatanggal sa trabaho dahil sa palubhang krisis ng dinayong bansa.

Magmula maging presidente si Duterte, ang prinsipal na inatupag ay kung paano niyang mauto at magamit ang mga pwersang militar, pulis at paramilitar para sindakin ang sambayanang Pilipino, magkonsentra ng kapangyarihan sa kanyang kamay at magtayo ng pasistang diktadura sa pakunwaring nais niyang magtayo ng pederal na anyo ng gobyerno. Inuna niya ang kampanya ng pamamaslang sa galibu-libong mga mahihirap na pinaghihinalaang drug addict at pusher sa pamamagitan ng mga death squad na pinabuo sa pulis. Ni isang malaking drug lord o drug protector ang pinatay. Kaalinsabay nito, lumitaw na mga kaibigan ni Duterte ang malalaking drug lord tulad ni Peter Lim at mga kamag-anak niya ang kakutyaba sa smuggling at pagkalat ng ilegal na droga.

Inudyukan ni Duterte na pasukin ng Maute group ang Marawi City at ginamit niyang pagkatataon ito na manduhin niya ang reaksyonaryong militar na lumaban at bombahin at durugin ang buong lunsod ng Marawi para lamang ipakita sa buong bansa na siya ay malakas at kayang-kaya niyang gumamit ng labis-labis na karahasan. Ginamit niya ring pagkakataon ito para magdeklara ang martial law sa buong Mindanao at ituring na target ang New People´s Army at iba pang pwersang rebolusyonaryo.

Mulat sapul ng kanyang pagiging presidente, nagtakda si Duterte ng all-out war policy laban sa armadong rebolusyonaryong kilusan ng sambayanang Pilipino sa pamumuno ng CPP. Primero nagkubli si Duterte sa pagpapatuloy ng Oplan Bayanihan ni Aquino hanggang katapusan ng 2016. Pagkatapos, inumpisahan niya ang kanyang Oplan Kapayapaan sa umpisa ng 2017. Nagkunwari lamang si Duterte na gusto niya ang usapang pangkapayapaan. Subalit, kahit na may ceasefire, patuloy ang opensiba ng mga militar, pulis at paramilitar laban sa mga pwersang rebolusyonaryo at mamamayan. Sa pakikipagusap sa NDFP, laging gustong ipinauna ng kanyang mga negosyador ang matagalang ceasefire kaysa sa anumang sustantibong kasunduan tungkol sa mga reporma na hinihingi ng bayan.

Sa ngayon, maingay na sinasabi ni Duterte na gusto niya ang digmaan imbes na usapang pangkayapaan at gumawa pa siya ng proklamasyon para bansagan ang CPP at NPA na mga terorista at anumang legal na organisasyon at indibidwal na hinihinalang sumosuporta at nanunustos sa mga binansagang terorista ay terorista na rin. Nag-umpisa na rin si Duterte na utusan ang mga militar, pulis at paramilitar na dukutin, itortyur at paslangin ang mga pinaghihinalaang rebolusyonaryo o kaugnay ng mga rebolusyonaryo sa hanay ng mga mamamayan, mga katutubo at mga legal na organisasyon at aktibistang panlipunan.

Sa umpisa, nagkunwari si Duterte na iaalis niya ang Pilipinas mula sa dominasyon ng U.S, Sa kalaunan, lumitaw na gusto lamang ni Duterte na magparami ng malakolonyal na amo sa hanay ng malalaking poder kapitalista at imperyalista at ibahagi ang Pilipinas sa kanila bilang mga sphere of influence.. Gusto lamang niya na magkaroon ng mas maraming pagkukunan ng armas at pautang para isangla ang Pilipinas. Patuloy ang mga tratado, kasunduan at kaayusan na nagpapailalim ng Pilipinas sa US bilang prinsipal na among malakolnyal.. At sa gayon patuloy din ang mga tagilid na relasyon sa mga alyado ng US tulad ng Japan at Australia.

Umaasa si Duterte sa mga pautang mula Tsina para sa paggawa ng riles at iba pang impraistruktura subalit isinusuko na niya sa Tsina ang West Philippine Sea at mga exclusive economic zone and extended continental shelf na ipinanalo ng Pilipinas batay sa UN Convention on the Law of the Sea sa Permanent Arbitration Commission sa The Hague. Sinubok din ni Duterte na hilain ang ilang miyembro ng ASEAN para yumuko sa mga ilegal na reklamasyon at labis-labis na pagsaklaw ng Tsina sa South Sea.

Mataas ang aking tiwala na ang Migrante-Pilipinas at Migrante-Youth ay makakapagpalakas at makakapaglingkod sa masa ng migranteng manggagawa, sa mga pamilya at mga komunidad nila. Sa paggampan ng inyong mga tungkulin, dapat ninyong pag-aralan ang krisis ng naghaharing sistema ng Pilipinas at ng global na kapitalistang sistema, alamin ang mga tunguhin at problema at tiyakin na mapapalakas ang inyong organisasyon at buong kilusang pambansa-demokratiko sa pamamagitan ng pampulitikang edukasyon, pangangalap ng maraming kasapian at pagbubuo ng militanteng balangay.

Mabuhay ang Migrante-Pilipinas at Migrante-Youth!
Mabuhay ang Migrante International!
Mabuhay ang lahat ng migranteng manggagawa!
Mabuhay ang sambayanang Pilipino!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.