WritingsbibliographyMensahe sa KARATULA PALAKASIN AT ISULONG ANG REBOLUSYONG PANGKULTURA

Mensahe sa KARATULA PALAKASIN AT ISULONG ANG REBOLUSYONG PANGKULTURA

-

Mensahe sa Kabataang Artista

para sa Tunay na Kalayaan (KARATULA)

Ni Prop. Jose Maria Sison

Tagapangulong Tagapagtatag, Kabataang Makabayan

Setyembre 18, 2008

Malugod akong bumabati sa inyong lahat sa anibersaryo ng Kabataang Artista Para sa Tunay na Kalayaan (KARATULA). Nakikiisa ako sa inyong mga prinsipyo at layunin. Pinupuri at ikinagagalak ko ang mga tagumpay na inyong nakamit. Kasama ninyo ako sa sa pagdiriwang.

Malubhang Krisis ng Sistema

Dahil sa labis na pandarambong ng mga imperyalista, malalaking komparador, mga asendero at mga bulok na burukrata, laging batbat ng krisis ang lipunang malakolonyal at malapyudal sa Pilipinas. Subalit mas malubha pang krisis ang humahagupit sa Pilipinas ngayon bunga ng pinabilis na pagpapalaki ng pribadong monopolyo kapital sa pamamagitan ng todo-todong pagsasamantala sa mga uring anakpawis at pag-abuso sa pampinansiyang manipulasyon sa ilalim ng patakaran ng “neoliberal” na globalisasyon. Ang paghadlang ng patakarang ito sa pambansang industrialisasyon at tunay na reporma sa lupa ang siyang ibayong nagpalalim sa kabulukan at karupukan ng ekonomiya ng Pilipinas.

Napakatindi ngayon ang pagdarahop ng malawak na masang Pilipino. Mabilis ang paglaki ng bilang ng mga walang trabaho. Nasasaid ang kita ng karamihan ng ating mga kababayan. Lumilipad ang presyo ng mga batayang kalakal. Laganap ang kagutuman at malnutrisyon dahil sa mataas na presyo ng bigas at iba pang pagkain. Dahil sa patuloy na pagpapataas ng mga dayuhang monopolyo sa presyo ng langis, patuloy ring tumataas ang presyo ng mga kalakal at serbisyo. Naghihirap ang masa sa mabilis ng pagtaas ng gastos sa transportasyon, elektrisidad, pagpapaaral at pagpapagamot.

Kaakibat ng matinding pagsasamantala ang mabalasik na pang-aapi. Udyok ito ng kasakiman ng rehimeng Arroyo, mga nagsasamantalang uri at mga imperyalista na pinangungunahan ng US. Sa ilalim ng patakarang US sa “pandaidigdigang digma ng teror” , isinagawa ng rehimeng Arroyo ang Oplan Bantay Laya 1 at 2 sa sadyang pagpapairal ng garapal at sistematikong paglabag sa mga karapatang tao ng mga legal na aktibista at malawak na masang inaapi kapwa sa kalunsuran at kanayunan. Pinaiiral ng rehimen ang karahasan hindi lamang para supilin ang mga pwersa at masang progresibo kundi sadyang takutin din ang mga karibal na pwersang oposisyon. Sa gayon, palala ang krisis pampulitika ng naghaharing sistema.

Kaugnay ng krisis sosyo-ekonomiko at pampulitika ang krisis na kultural at moral. Labag ang patakaran ng rehimeng Arroyo at mga nangingibabaw na institusyon nito sa interes at pangangailangan ng kabataan at sambayanang Pilipino para sa isang pambansa, syentipiko at makamasang sistema ng edukasyon at kultura. Pinangingibabaw ng rehimen at ng naghaharing uri ang kultura at moralidad ng kataksilan sa mga karapatan at interes ng bayan, kasakiman at korupsyon, kasinungalingan at karahasan sa masang anakpawis at sinupamang sumasalungat sa pagsasamatala at pang-aapi.

Ang Hamon at Mga Tungkulin

Ang lahatang panig na krisis ng naghaharing sistema ay hamon sa inyo, sa KARATULA, na higit pa at puspusang isulong ang rebolusyong pangkultura sa hanay ng kabataang Pilipino hanggang mapalaganap ito sa malawak na masang Pilipino. Kinakailangan ang patuloy na rebolusyong pangkultura para sa pagsulong ng kilusan para sa pambansang kalayaan at demokrasya. Lubhang mahalagang sangkap ito na nagdudulot ng inspirasyon at patnubay sa pagkilos. Pinasisigla at pinatatalas nito ang diwa at damdamin ng mga mamamyaan para sa rebolusyonaryong pagbabago.

Sa paglilikha ng alinmang anyo ng sining at kultura, kailangan ninyong sapulin at isalarawan ang mga batayang kontradiksyon sa kasaysayan at kasalukuyang kalagayan ng Pilipinas. Dapat hanguin ninyo ang mga tema ng inyong mga likhain at pagtatanghal mula sa mga pakikibaka ng mga kabataan at ng sambayanang Pilipino laban sa imperyalismong Amerikano at mga reaksyonaryong galamay nito. Itaguyod ang pambansang kalayaan at demokratikong kapangyarihan laban sa dayuhang monopolyo kapitalismo, pyudalismo at burukrata kapitalismo. Itaguyod ang pambansang industrialisasyon at tunay na reporma sa lupa laban sa imperyalismo at lokal na reaksyon.

Sa larangan mismo ng kultura, kung saan kayo nakatuon, itaguyod ang rebolusyonaryo, makabayan, demokratiko at syentipikong edukasyon at kultura. Labanan ang reaksyonaryo, maka-imperyalista, mapagsamantala at mapang-aping kultura at edukasyon. Pangibabawin ang mga idea, damdamin, paghihirap, pakikibaka at hangarin ng mga pinagsasamatalahan at inaapi. Paglingkuran ang mga anakpawis sa pamumuno ng uring manggagawa. Gawing bayani sa inyong mga likhain at pagtatanghal ang mga manggagawa, magsasaka, mga kadre, mga kawal ng bayan at mga progresibong aktibista sa ibat ibang larangan ng pakikibaka.

Walang humpay na patalasin ang inyong sandata at ipatama ito sa target. Sa inyong mga likha at pagtatanghal, dapat maliwanag ang mensahe at maganda ang paglalahad. Gawing kongkreto subalit tipikal ang nilalaman at kaakit-akit ang estilo para sa masang pinupukaw, inoorganisa at pinapakilos. Dapat artistiko ang pagkakagawa at pagtatanghal ng mga akda, awit, musika, guhit, tula at dula. Bigyan pansin ang bisa ng mga ito sa mga nagbabasa, nanonood, nagmamasid at nakikinig. Tiyaking madulas na mapalaganap ang mga ito sa masa at sa buong bansa. Gamitin ang anumang tradisyonal at makabagong pamamaraan o teknolohiya na mabisa sa pagpapalaganap at pagtatanghal ng inyong mga likhain .

Hindi sapat na magpakahusay sa sining lamang ang pamunuan at kasapian ng KARATULA. Dapat ding mapalakas at maparami ninyo ang mga tsapter sa mga eskwelahan at mga komunidad. Mas marami kayong magagawa sa sining at pagtatanghal kung mas malawak at mas konsolidado ang inyong pundasyong pangmasa sa hanay ng kabataan. Laging palawakin at konsolidahin ang inyong organisasyon sa pamamagitan ng pag-aaral at pagpapasigla sa paggawa ng mga likhain at pagtatanghal.

Kapag malakas ang inyong organisasyon, mas malaki at mas mabisa ang magagawa ninyo sa pagpapakilos sa malawak na masa ng kabataan at mamamayan. Makabuluhan at mapagsiya ang inyong gawaing pangkultura kung ito ay mabisang nagsisilbi sa interes at mithiin sambayanang Pilipino, laluna ng mga anakpawis at kabataan, sa pagpupukaw, pag-oorganisa at pagpapakilos. Kapag napapakilos ninyo ang malawak na masa ng kabataan at mamamayan, tiyak na makakaakit kayo ng mas marami pang kasapi at tagatangkilik ng KARATULA.

Habang nakatuon kayo sa pakikibaka sa loob ng Pilipinas at umaasa kayo sa sariling lakas ng kabataan at sambayanang Pilipino, dapat may diwa kayo ng rebolusyonaryong pakikiisa sa lahat ng mamamayan at kabataan ng daigdig. Sa abot ng ating kakayahan, suportahan natin ang mga makatarungang pakikibaka sa ibayong dagat. Lahat tayo ay pinagsasamantalahan at inaapi ng mga imperyalista at mga alipuris nito. Karapat-dapat na tayong lahat ay may pagkakaisa, pagtutulungan at koordinasyon sa pakikibaka alinsunod sa linyang anti-imperyalista at demokratiko.

Konklusyon

Mayaman na ang inyong karanasan sa gawaing pangkultura. Laging humango ng mga aral mula sa mga positibo at negatibong karanasan ninyo. Gawing tuntungan ng panibagong pagsulong ang mga naipon ninyong tagumpay at mga pagtutuwid ng kamalian at kahinaan. Malaki ang aking tiwala na mas malalaki pang tagumpay ang aanihin ninyo at makakapagbigay pa kayo ng mas malalaking ambag sa pagpapalaganap at pagsusulong ng rebolusyonaryong kultura at sining.

Ipagpatuloy ang paggamit ng sining at kultura upang pasiglain 0ang paglaban sa rehimeng Arroyo. Gamitin ang kagyat na pakikibakang ito bilang paraan ng pagpapalakas ninyo at ng sambayanang Pilipino tungo sa rebolusyonaryong pagbabago.

Sa kalaunan, dapat buwagin ng sambayanang Pilipino ang buong malakonyal at malapyudal na sistema at palitan ito ng isang sistemang independiyente, demokratiko, makatarungan, maunlad at mapayapa. Isang sistema na nakabatay sa demokratikong kapangyarihan ng anakpawis na pinamumunuan ng uring manggagawa at may perspektibang sosyalista.

Mabuhay ang KARATULA!

Mabuhay ang kabataang Pilipino!

Mabuhay ang sambayanang Pilipino!

Latest news

Resolution of the Second Congress of the Communist Party of the Philippines, November 7, 2016

Ka Joma is a Marxist-Leninist-Maoist extraordinaire and indefatigable revolutionary fighter

JUST IN | Mga larawan sa huling pamamaalam Kay CPP-NPA founder Jose Maria ‘Joma’ Sison

Natapos na ang seremonya sa huling pamamaalam kay Joma Sison pasado alas dose ng tanghali, December 27

Pamilya at mga kaibigan nagbigay-pugay sa huling paalam kay CPP Founder Joma Sison | TFC News

EXCLUSIVE: Na-cremate na ang labi ni Communist Party of the Philippines Founder Jose Maria "Joma" Sison. Bago ito, binigyan siya ng pagkilala ng mga mahal sa buhay at mahal sa buhay. Nagpapatrol, Jofelle Tesorio. #TFCNews

Ka Joma: A hero of the Filipino people is cremated in an emotion-filled but revolutionary farewell ceremony

The two-hour farewell ceremony held at the auditorium of the Crematorium Daelwijck in this city which began at 1030am (CET) was packed with family members, comrades, representatives of political parties and organizations, progressive alliances and groups, his former staff members, friends and admirers, and was filled with songs and poetry.

LIVE: ‘Tanglaw at gabay, hanggang tagumpay’

Progressive groups and individuals gather at the University of the Philippines Diliman, Quezon City to pay their respects to Prof. Jose Maria 'Joma' Sison, who recently passed last December 16, 2022

LIVE: ‘Tanglaw at gabay, hanggang tagumpay’

Progressive groups and individuals gather at the University of the Philippines Diliman, Quezon City to pay their respects to Prof. Jose Maria 'Joma' Sison, who recently passed last December 16, 2022.

Must read

Resolution of the Second Congress of the Communist Party of the Philippines, November 7, 2016

Ka Joma is a Marxist-Leninist-Maoist extraordinaire and indefatigable revolutionary fighter

JUST IN | Mga larawan sa huling pamamaalam Kay CPP-NPA founder Jose Maria ‘Joma’ Sison

Natapos na ang seremonya sa huling pamamaalam kay Joma Sison pasado alas dose ng tanghali, December 27

You might also likeRELATED
Recommended to you